top of page

Algemene voorwaarden Stichting Speelweek Leek

1 Algemene voorwaarden: versie 04-07-2023 Algemene Voorwaarden Stichting Speelweek Leek

Inhoudsopgave Artikel 1: Definities ...................................................................................................................................

Artikel 2: Identiteit van het bestuur .......................................................................................................... 

Artikel 3: Toepasselijkheid .......................................................................................................................

Artikel 4: Toegankelijkheid Speelwerkterrein ..........................................................................................

Artikel 5: Deelname .................................................................................................................................

Artikel 6: Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers ...............................................................................

Artikel 7: Aansprakelijkheid .....................................................................................................................

Artikel 8: Portretrecht ...............................................................................................................................

Artikel 9: Persoonsgegevens ...................................................................................................................

Artikel 10: Geschillenregeling ..................................................................................................................

Artikel 11: Opvolgen van instructies ........................................................................................................

 

 

 

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a. Speelweek Leek: De Speelweek is een week die ieder jaar in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Noord-Nederland) wordt georganiseerd door Stichting Speelweek Leek.

  b. Stichting Speelweek Leek: De organisator van Speelweek Leek.

  c. Bestuur: Het bestuur van Speelweek Leek wordt gevormd door 6 personen. Het bestuur focust zich op de randvoorwaarden van de organisatie van de Speelweek.

  d. Kern: groep personen die zich focust op de creatieve invulling van de Speelweek Leek.

  e. Leiding: De groepsleiding bestaande uit vrijwilligers van Stichting Speelweek Leek.

  f. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich op een door het Bestuur toegelaten wijze heeft ingeschreven voor de Speelweek Leek.

  g. Inschrijver: De natuurlijke persoon die de inschrijving uitvoert voor de Deelnemer(s).

  h. Overeenkomst: De overeenkomst strekkend tot de deelname van de Inschrijver aan de Speelweek.

  i. Speelweekterrein: De Bult, gelegen achter het gemeentehuis van Leek op landgoed Nienoord.

 

Artikel 2: Identiteit van het bestuur

2.1 - Adres bestuur: Stichting Speelweek Leek Lourens Fokkinga Molenstraat 73 9363 BB Marum • Telefoonnummer: 085 - 0091741 • E-mailadres: vraaginfo@speelweekleek.nl  • KvK-nummer: 75917181

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Door inschrijving verklaart de Inschrijver en Deelnemer(s) zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en activiteiten georganiseerd door het Bestuur en/of Kern van Stichting Speelweek Leek.

 

Artikel 4: Toegankelijkheid Speelwerkterrein

4.1 De Speelweek is geopend in de laatste week van de basisschool-zomervakantie (regio Noord-Nederland). De reguliere openingstijden van het Speelweekterrein zijn van 9:00 uur tot 16:00 uur. Mogelijk zijn er uitzonderingen op deze reguliere openingstijden. Kijk hiervoor in het programma.

 

Artikel 5: Deelname

5.1 De deelname aan de Speelweek is uitsluitend mogelijk voor een persoon die in een van de basisschool-groepen zit, Groep 3 afgerond, tot en met Groep 8. Deelname als vrijwilliger aan de Speelweek is alleen toegestaan wanneer de vrijwilliger tenminste de eerste klas van de middelbare school heeft afgerond en 13 jaar oud is.

5.2 De Deelnemer mag alleen aan de Speelweek deelnemen als het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Voor de vrijwilligers is geen inschrijfgeld van toepassing.

5.3 De deelname aan de Speelweek geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer aan de Speelweek deel te laten nemen.

5.4 Het is voor de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

5.5 Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en tot het maximumaantal deelnemers dat door het Bestuur is vastgesteld.

 - 5.5.1 Inschrijving kan via de website: www.speelweekleek.nl, voor het betalen en definitief maken van de inschrijving, maken wij op onze website gebruik van iDEAL. Bij een fysieke aanmelding kunt u betalen via een pin of contante betaling. - 5.6 De Deelnemer dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. De Inschrijver dient bij het inschrijven altijd een juist (email)adres te gebruiken.

5.7 Het Bestuur kan overgaan tot het annuleren van de Speelweek, het hierbij betaalde deelname geld wordt teruggestort. Eventuele wijzigingen in het programma of het aantal dagen kan ook plaatsvinden wanneer dit nodig wordt geacht.

 

Artikel 6: Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers

6.1 Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. De Speelweek biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten de eerdergenoemde openingstijden. De openingstijden zijn ook te vinden in het programma op de website en deze zijn bindend.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de Speelweek is op eigen risico. Het Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen welke zich op het Speelweekterrein bevinden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geld ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

- 7.1.1 Als ondanks het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van het Bestuur voor schade van de Deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting van het Bestuur 3 Algemene voorwaarden: versie 04-07-2023 tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar ter zake van die schade uitkeert.

7.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij of zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Speelweek.

7.3 Aan eventuele (zet)fouten in middelen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 8: Portretrecht

8.1 De Inschrijver en Deelnemer(s) verlenen bij voorbaat toestemming aan het Bestuur voor openbaarmaking van, tijdens of rond de Speelweek gemaakte foto’s en video’s waarop de Deelnemer(s) en/of ouders en/of verzorgers en/of belangstellenden zichtbaar zijn. Wanneer de deelnemer(s) en/of ouders en/of verzorgers en/of belangstellenden dit niet wenst, dan kan dit aangegeven worden bij het Bestuur van Stichting Speelweek Leek. Tijdens de opening van Speelweek Leek maken wij dit kenbaar in een oproep.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden door het Bestuur opgenomen in een database. De Inschrijver verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan het Bestuur en Kern tot gebruik van de persoonsgegevens tijdens de Speelweek. De door de Inschrijver verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met sponsoren en/of andere derden en worden enkel gebruikt door het Bestuur en Kern. Na afloop van de speelweek worden deze gegevens vernietigd zoals gesteld in de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

9.2 Voor deelname aan de Speelweek is het noodzakelijk dat het Bestuur op de hoogte wordt gesteld van bijzonderheden die voor deelname van belang kunnen zijn. Deze gegevens worden zorgvuldig behandeld en na afloop Speelweek Leek vernietigd.

- 9.2.1 Bij inschrijving is het belangrijk ook eventuele ziektes, handicaps, gebruik van medicijnen, als ook het gebruik van een dieet te worden gemeld.

 

Artikel 10: Geschillenregeling

10.1 Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en het Bestuur, dan treedt het Bestuur van Stichting Speelweek Leek met de Deelnemer in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien, dan neemt het Bestuur een bindende beslissing over het geschil. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, als een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 11: Opvolgen van instructies

11.1 Alle instructies die door het Bestuur, de Kern, de Leiding of andere vrijwilligers van Stichting Speelweek Leek worden gegeven (inclusief verkeersregelaars, EHBO-leden en andere in opdracht van het Bestuur werkende personen), dienen altijd te worden opgevolgd. 

bottom of page